Privacy & Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden  Home Alone hairstyling & more

Algemeen:

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Home Alone hairstyling & more en de cliënt waarop Home Alone hairstyling & more deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1. Inspanningen Home Alone Hairstyling & More

Home Alone hairstyling & more zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. Home Alone hairstyling & more zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

2. Afspraken

De cliënt wordt verzocht verhindering voor een geplande afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande van de geplande afspraak aan Home Alone hairstyling & more te melden, anders zijn we genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

3. Betaling

Home Alone hairstyling & more  vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website.

De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Eventuele aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via betaalverzoek te voldoen.

Indien cliënt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliënt verplicht Home alone hairstyling & more alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden. Tevens heeft Home Alone hairstyling & more het recht de cliënt te weigeren zonder opgaaf van redenen om een afspraak te plannen en te behandelen. Indien er een aanbetaling is gedaan, geeft Home alone hairstyling & more geen geld terug als de afspraak wordt geannuleerd.

4. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet Home Alone hairstyling & more tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Home Alone hairstyling & more aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

Home Alone hairstyling & more neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een boekhoudprogamma.

Home Alone hairstyling & more behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Home Alone hairstyling & more zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Geheimhouding

Home Alone hairstyling & more is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Home Alone hairstyling & more verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te vertrekken.

6. Aansprakelijkheid

Home Alone hairstyling & more is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Home Alone hairstyling & more is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Home Alone hairstyling & more is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt rond of op de werkplek heeft liggen.

7. Aansprakelijkheid ingeschakelde derden

Home Alone hairstyling & more biedt een platform en faciliteiten waardoor de opdrachtgever en de klant met elkaar in contact kunnen treden. Home alone hairstyling & more is niet betrokken bij het onderlinge contact tussen de opdrachtgever, ingeschakelde derden, en hun klanten.

Home Alone hairstyling & more aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de tekortkomingen van ingeschakelde derden.

8. Garantie

Home Alone hairstyling & more geeft de cliënt 1 week garantie op de behandeling(en). Deze garantie vervalt indien:

De cliënt andere producten dan de door Home Alone hairstyling & more geadviseerde producten heeft gebruikt.

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

9. Beschadiging & diefstal

Home Alone hairstyling & more heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Home Alone hairstyling & more meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Home Alone hairstyling & more het recht de verdere behandeling te staken zonder opgaaf van redenen en te vertrekken.

Onze openingstijden zijn als volgt:
Maandag 9:00 – 20:00
Dinsdag 9:00 – 20:00
Woensdag 9:00 – 20:00
Donderdag 9:00 – 20:00
Vrijdag 9:00 – 13:00
Zaterdag 10:00 – 13:00
Zon & feestdagen gesloten

Contact